Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Begrippen

Civil society
Civil society is een systeem van verbanden waar mensen vrijwillig deel van uitmaken. De verbanden in een civil society vallen buiten de sfeer van 'gevestigde' verbanden, zoals overheid, de markt en de verbanden van familie en vrienden. De civil society gaat uit van betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak, vergroting van maatschappelijk zelfbestuur, minder overheidsbemoeienis, beperking van commerciële invloeden en versterking van gemeenschapszin en tolerantie. (Bron: website Invoering WMO)


 • Compensatiebeginsel
 • de WMO biedt een kader voor de gemeente om de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers (met beperkingen) te bevorderen;
 • het compensatiebeginsel, neergelegd in artikel 4 van de WMO, houdt in dat de gemeente de plicht heeft om oplossingen te bieden aan burgers met beperkingen via het treffen van voorzieningen die hem in staat stellen: Een huishouden te voeren; zich te verplaatsen in en om de woning; zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan;
 • de gemeente heeft beleidsruimte in de wijze waarop zij invulling geeft aan deze verplichting. Hierbij kan zij bijvoorbeeld een afweging maken tussen individuele voorzieningen en collectieve voorzieningen, of tussen diensten en materiële voorzieningen;
 • bij het bepalen van deze voorzieningen houdt de gemeente rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de formulering in de Wvg over verantwoorde voorzieningen (doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht).
Zie ook het project 'De Kanteling' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dat de gemeenten moet helpen een kanteling teweeg te brengen in het eigen denken en doen van gemeenten en burgers over het compensatiebeginsel. Uit de nieuwsbrief VNG project De Kanteling No. 1 juni 2009 valt te citeren: " Dit betekent dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan het bepalen van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van een burger met beperking: Vraagverheldering. Maar ook de burger zal een omslag moeten maken van claimen van voorzieningen naar het meedenken aan oplossingen en uitgaan van zijn eigen kracht."

Prestatievelden in de WMO
De WMO maakt de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Oftewel: gemeenten moeten het mogelijk maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Voor kwetsbare groepen is extra aandacht. De WMO omschrijft 'maatschappelijke ondersteuning' in negen prestatievelden.

 1. het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;
 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden;
 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem;
 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;
 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld
 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen
 9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

In het wetsvoorstel worden de prestatievelden aangeduid met beleidsterreinen.

Wetten
WVG
Welzijnswet
AWBZ
OGGz
WMO

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact