Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
Vacatures
Actueel
Links
Contact
Beraad Gooise Meren
WMO adviesraad

Werkwijze

Zoals gezegd is het Beraad Naarden Bussum een WMO adviesraad waarmee onze lokale bestuurders zich door hun eigen burgers gevraagd of ongevraagd laten adviseren over nieuw en gevoerd beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het BNB bestaat uit mensen met een algemeen, sociaal maatschappelijk bewuste en brede kennis & inzet, al dan niet met persoonlijke kennis van of ervaring met de zogenoemde prestatievelden binnen de WMO. Allen hebben één gemeenschappelijke drijfveer, namelijk om binnen het kader van de WMO, een zo optimaal mogelijk leefklimaat te creëren voor de burgers van onze gemeentes. Het BNB kan hieraan bijdragen door de ontwikkelingen in en de uitvoering van het gemeentelijke WMO-beleid te volgen en de gemeentes gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Hierbij maakt het BNB gebruik van haar eigen kennis, kunde en ervaring maar ook van die van u. Want u kent uw (leef)omgeving het best.

Hoe gaat het BNB hierbij te werk en hoe zet het BNB, uw en onze kennis en kunde in?

In het Besluit uit augustus 2007 is formeel vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van het BNB zijn.

Er zijn grofweg twee taken te onderscheiden, enerzijds wordt het werk van het BNB, qua vorm voorgeschreven in het Besluit, direct gekoppeld aan overleg met de gemeente (minstens 4 maal per jaar vergaderen, zorgen voor burgerparticipatie etc.). Ter tafel komen beleidsstukken welke WMO betreffen; de gemeente informeert tijdig en het BNB adviseert. Naast de vergaderingen met de gemeente kent het BNB ook haar eigen vergaderkalender en wordt er voor advisering over bepaalde onderwerpen in werkgroepen gewerkt.

Anderzijds neemt het BNB ook zelf initiatief om de gemeenten te adviseren bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de visie op de maatschappij of bij wet- en regelgeving.

Voor beide taken doen wij ook graag beroep op uw kennis en kunde. Het is goed de uitgangspunten van het BNB daarbij te kennen.

Uitgangspunten van het BNB
Het BNB:

 1. opereert binnen het kader van de WMO;
 2. is als orgaan een vorm van burgerparticipatie, opgericht door de gemeente om invulling te geven aan de wettelijke vereisten die de WMO hieraan stelt;
 3. is een adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W;
 4. functioneert op het niveau waar er invloed op beleid uitgeoefend wordt (geen klachtenafhandeling etc);
 5. kan fungeren als klankbord voor de gemeenten en haar burgers;
 6. heeft een proactieve houding (vooruitzien en voorkomen);
 7. heeft een constructieve houding (oplossingsgericht en met argumenten);
 8. heeft recht op mening maar ook plicht op duiding;
 9. hecht belang aan de inhoudelijke kwaliteit van zijn advies;
 10. denkt sterk vanuit en komt op voor het gemeenschappelijk belang (en bekleedt als zodanig een eigen positie naast uitvoerders, belangenbehartigers, politiek en burgers);
 11. is dus geen verlengstuk van belangenorganisaties en neemt dus ook hun rol niet over;
 12. kan een signaalfunctie uitoefenen maar heeft dit niet uitdrukkelijk als plicht (taak van de gemeentelijke uitvoering);
 13. heeft leden die zitting hebben op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak tav hun evt. achterban of netwerk;
 14. bestaat uit leden die met hun gezamelijke kennis en kunde, al onze burgers met al hun raakvlakken met de WMO, proberen te vertegenwoordigen


Praktisch invulling
De praktische invulling van het werk van BNB ziet er in hoofdzaak als volgt uit:

Bij gevraagd advies: • Is het desbetreffende gemeentebestuur gehouden tijdig een concept beleidsstuk aan tbv de vergadering te leveren;
 • BNB neemt kennis van de informatie en formuleert al dan niet met behulp van een werkgroep (en informatie vanuit achterban/netwerk) een advies tbv het College;
 • Gemeente geeft gemotiveerd een reactie op het advies van het BNB en neemt hetgeen van toepassing is mee in het beleid. De motivatie wordt in zijn geheel samen met het advies toegevoegd aan het beleidsvoorstel;
 •  Terugkoppeling volgt na besluit

Bij ongevraagd advies:
 • BNB signaleert een onderwerpen welke men in het kader van het algemeen belang en wat betreft WMO beleid bij de gemeente onder de aandacht wil brengen. Input kan komen van leden of achterban/netwerk;
 • Een werkgroep bereid een advies voor welke eerst binnen het Beraad besproken wordt;
 • Vervolgens wordt het advies als agendapunt ingebracht op de plenaire vergadering;
 • De gemeente dient binnen bepaalde tijd gemotiveerd te reageren

Welkom
Over de WMO
Over het Beraad
Adviezen
spacer
Vacatures
Actueel
Links
Contact